การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาศที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาศที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.61)
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (1ต.ค.61 – 31 มี.ค.62)
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (1ต.ค.61 – 31 มี.ค.62)
การประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561