ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน 2562
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2562
เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โบราณสถานสระมรกต อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
กำหนดการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สนง.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
แจ้งผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ระหว่างวันที่ 19 – 30 มกราคม 2562
กำหนดการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 บริเวณศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลของคนพิการ และคนที่เสียชีวิตหรือสาบสูญยังไม่ได้แจ้งตาย หรือจำหน่ายรายการทะเบียน
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลของคนพิการ และคนที่เสียชีวิตหรือสาบสูญยังไม่ได้แจ้งตาย หรือ จำหน่ายรายการทะเบียน
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับโอน(ย้าย)ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ผ่านระบบ ITAS ระหว่างวันที่ 8-30 พ.ย.61
กำหนดการจัดงานลอยกระทงประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ ขบวนแห่ นางนพมาศ
ใบสมัครกระทงใหญ่ ขบวนแห่ นางนพมาศ
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณี วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น@ปราจีนบุรี” จำนวน 34 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 3 ต.ค.61 ณ บริเวณลาน ร.5 (หน้า อบจ.ปราจีนบุรี)
คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
เอกสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่าผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาแสดงตนประกอบการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับโอนย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
กำหนดการ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประธานชุมชน
การเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน และกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน
ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น กรณีมีประชาชนกลุ่มพักอาศัยอยู่ในที่ดินหนองน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำ และระบายน้ำ ชุมชนตรอกศึกษา ชุมชนโปร่งอรุณ และชุมชนเซียนซือ
ประกาศเทศบาล เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบียยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กำหนดรับ 3 ม.ค.-30 พ.ย.2561)
สรุปบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง การกำหนดทำเลและราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับโอน(ย้าย)ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ)
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญท่าผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาแสดงตนประกอบการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 2-12 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณ ศาลากลางเหลังก่า
กำหนดการ งานประเพณีสงกรานต์วันที่ 13 เม.ย. 2560
กำหนดการ งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 วันที่ 1 มกราคม 2560
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือยและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2560
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ(เกิดก่อน 1 ตุลาคม พ.ศ.2500)และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขอเชิญผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาแสดงตนประกอบการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2559
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กันยายน 2559
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558)
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน สิงหาคม 2559
กำหนดการจัดงานประเพณีปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2559
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน ธันวาคม 2558
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 5258
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน ตุลาคม 5258
กำหนดการ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กันยายน 2558
ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการมาแสดงตนประกอบการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 (12ต.ค.-30ต.ค.58)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน สิงหาคม 5258
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน มิถุนายน 5258
ประกาศเใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ข่าวเทศบาล กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวเทศบาล มกราคม 2558
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน มกราคม 2558
ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย พ.ศ.2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ เบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ เบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
ใบสมัครการประกวดสาว(เหลือ)น้อย/กระทงใหญ่/ขบวนแห่ งานประเพณีลอยกระทง ปี 2557
กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน ตุลาคม 2557
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ 3-28 พ.ย.57
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กันยายน 2557
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (พ.ศ.2558-2562)
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน มิถุนายน 2557
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน เมษายน 2557
ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี 2557
ข่าวเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557
ข่าวเทศบาล ประจำเดือน มกราคม 2557
ข่าวอาเซียน ประจำเดือน มกราคม 2557
ตารางการแข่งขันฟุตบอลลีกดิวิชั่น2 ทีมปราจีนบุรี ยูไนเต็ด
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
การชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2557
สอบถามความสมัครใจในการโอนพนักงานเทศบาล(15 ต.ค.56)
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
สอบถามความสมัครใจในการโอนพนักงานเทศบาล(8 ต.ค.56)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2556
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ
การชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2556
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง พ.ศ.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2556
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556(ทดแทน)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2556
ข้อมูลการจัดงานนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก วันที่3-5 ก.ค.56
ขอเชิญสั่งจอง พระบรมรูปและเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.
ขอเชิญร่วมพิธีพุทธมังคลาภิเษกและวางศิลาฤกษ์แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ในวันที่ 3 ก.ค.56
กำหนดการโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค.56
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน เมษายน 2556
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2556
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขอความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนฤดูระบาด
สอบถามความสมัครใจในการโอนพนักงาน(15เม.ย.56)
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556
ประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัลของนักเรียนและบุคลากรครู ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภาระกิจ)
มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานเชิญร่วม งานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า เริ่ม 17 มี.ค. – 19 พ.ค.56
ประกาศ เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
แผนผังเส้นทางการเดินรถ ช่วงการสร้างสะพานทดแทนสะพานเดิม 1.สพานปราจีนบุรี 2.สะพานณรงค์ดำริ
จะรถเก่า จะรถใหม่ ใครๆก็ใช้แก๊สโซฮอล์ได้
ตารางการปฏิบัติงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปราจีนบุร/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศาลาไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน มกราคม 2556
ตารางการแข่งขันฟุตบอล ลีกดิวิชั่น 2 2013 ของทีมปราจีนบุรี ยูไนเต็ด
ม.ราชภัฏสวนดุสิต(ศูนย์นครนายก) เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.) เรียนไม่เกิน 2 ปี สาขาวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2555
กำหนดการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมมงคล แก้ปีชง ณ วัดสง่างาม ในวันที่ 31 ธ.ค.55 ตั้งแต่เวลา 17.00-24.39 น.
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
กำหนดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/55 วันที่ 19-20 ธ.ค.55 ณ โรงแรมทวารวดี อ.ศรีมหาโพธิ
ขอเชิญร่วงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี จะปิดสะพานณรงค์ดำริ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
กำหนดการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 12 มกราคม ณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
ผลการประกวดกระทงใหญ่/ขบวนแห่/นางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พ.ศ.2555
จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดจัดงาน“งานฤดูหนาวและงานกาชาดปราจีนบุรี ปี 2555”
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และ คนพิการ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.55
ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ขอเชิญบริจาคเงินสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการฯ
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสร้างพระพุทธโลกวิทูมหามุนีนารถ สูง 79 เมตร ประดิษฐานที่อุทยานเขาอีโต้
ขอเชิญบรรพชาอุปสมบทและบวชศิลจาริณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาคม2555 ณ วัดป่ามะไฟ
ม.ราชภัฏสวนดุสิต(นครนายก)เปิดรับนักศึกษารอบโควต้า ป.ตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
ข่าวกำหนดเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภีตั้งแต่ 1 พ.ย.55
ข่าว รพ.เจ้าพระยา จัดโครงการต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ไม่มีคิว
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2555
ขอเชิญร่วมกิจกรรม รวมพลคนปราจีนบุรี Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 19 ต.ค.55
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 56 (ทดแทน) ครั้งที่1
ปิดถนนข้าทางรถไฟหน้าค่ายจักรพงษ์ วันเสาร์ที่ 20 ต.ค.55 เวลา 06.00-17.00 น.
แผนผังการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดการและกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ข่าวกองการศึกษาฉบับประจำเดือน กันยายน 2555
ตารางกำหนดวันเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน
ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน
กำหนดรับสมัครเลือกตั้งประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.55
ขอเชิญบูชา เหรียญหลวงพ่อเพชร รุ่น ๑๐๐ ปี ป.ร.อ.รายได้สมทบทุนพัฒนาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน กันยายน 2555
สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ณ วันที่ 20 ก.ย.55
เชิญร่วมโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วยใจลดโลกร้อน “Car Free Day xu 2555” วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย.55 ณ สนง.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นบุคลากรสนับสนุนการสอน ร.ร.เทศบาล5 จำนวน 1 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2555
ข่าวกองการศึกษาฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2555
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานโรงฆ่าสัตว์
ประกาศ เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน
ประกาศ เรื่องการรณรงค์ขับ-ซ้อนจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย
ล่องแก่งน้ำใสต้องไป “แก่งหินเิพิง” ระหว่างเดือน มิ.ย.-ต.ค.55
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการเรียนรู้ของพระพุทธเจ้า
เชิญชมการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงรางวัล ในวันที่ 17-25 ก.ค.55 ณ ร.ร.เทศบาล2
คำขวัญโครงการรณรงค์ ขับซ้อนจักยานยนต์ใส่หมวกนิริภัย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ข่าวกองการศึกษา ฉบับเดือน มิถุนายน 2555
การแข่งขัน”วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล”ชิงถ้วยพระราชทานฯ 20-24 ส.ค.55 ณ โยงยิม สนามกีฬา จ.ปราจีนบุรี
การเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.ปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.55 เวลา 08.00-15.00น.
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ข่าวกองการศึกษาฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2555
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕
ขอเชิญเี่ที่ยวงาน “วันกระท้อนหวาน ผลไม้และไม้พัธุ์ดีปี 2555”
โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี
ประกาศกำหนดหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับแจ้งเหตุ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสยาเสพติด
รณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสวมหมวกนิรภัย 100%
เชิญเที่ยวงานวันเกษตรปราจีนบุรี 25พ.ค.-3ม.ิย.55
เชิญร่วมงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการเรียนรู้ของพระพุทธเจ้า จ.ปราจีนบุรี วันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย.55
สรุปผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
คำแถลงนโยบายของ นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ ต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ข่าวนายกเล็กจัดหนักให้ชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า
ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน