แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563 แก้ไขครั้งที่ 1/63
 ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบลเมืองปราจีนบรุี
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข(ครั้งที่ 1/2562)เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข(ครั้งที่ 2/2562)เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข(ครั้งที่ 3/2562)เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2562 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2562 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 5
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562
 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2561)
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.60 – 31 มี.ค.61)
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 เม.ย.60 – 31 ก.ย.61)
 ประกาศ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 เรื่อง
 ประกาศ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประกาศเทศบาลเรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ข้อมูลรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข(ครั้งที่ 1/2561)เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน2560)
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองปราจีนบุุรี
 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 3 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส