ปีงบประมาณ 2554

1.เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2554
2.ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2554
3.ประกาศเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 28 ก.พ.2554
4.ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554 แห่งสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
5.ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 4 พ.ค.2554
6.ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
7.ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 30 มิ.ย.2554
8.ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2554
9.ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 11 ส.ค.2554
10.ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2554
11.ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 25 ส.ค.2554
12.ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2554
13.ประกาส เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 29 ก.ย.54
14.ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554 แห่งสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี