ปีงบประมาณ 2555

1ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 30 พ.ย.55 เวลา 14.00น.
2ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555
3ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 28 ก.ย.55 เวลา 14.00น.
4ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555
5ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 23 ส.ค.55 เวลา 14.00น.
6ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555
7ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 15 ส.ค.55 เวลา 14.00น.
8ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555
9ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555
10ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 28 พ.ค.55 เวลา 14.00น.
11ประกาศ การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2555 และระยะเวลาในแต่ละสมัย และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 และระยะเวลาในสมัยประชุม
12ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555
13ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 25 พ.ค.55เวลา 14.00น.
14ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครั้งแรก