ปีงบประมาณ 2557

1 ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2557
2 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
3 ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
4 ประกาศ การกำหนดสมับประชุุมสภาสามัญ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
5 ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2557
6 ประกาศ เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
7 ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
8 ขอเชิญประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 /2557 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00น.
9 เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
10 การเข้ารับฟังการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
11 เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
12 เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
13 การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
14 เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
15 การเข้ารับฟังการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
16 ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การประชาสัมพันธ์
17 เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557
18 เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557
19 การเข้าฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557