ปีงบประมาณ 2562

สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
1 ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
2 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
3 ประกาศ เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
1 ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
2 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
4 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
1 ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
2 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
3 ประกาศ เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
1 ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมส ามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
2 ประกาศ เรียกประชุม สามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
3 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี 2563
 สามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
1 ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
2 ประกาศ เรียกประชุม สามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ.2562
3 ประกาศ เปิดประชุม สามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ระจำปี พ.ศ.2562