ปีงบประมาณ 2563

กำหนดวันเริ่มประชุมสมมัญ ประจำปี พ.ศ.2563
1 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี 2564
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
1 ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
2 ประกาศ เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
3 ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563