ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้การบริการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้
     สถานที่ตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 เวลาการให้บริการ เวลาทำการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.โทร0-3721-1028 fax 0-3721-2163 email: contact@prachincity.go.th

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นางสาว รัตนภร ขันโท ผู้ประกาศข่าว(พนักงานจ้าง)

นาย ประพล รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

นาย บุญลือ ถึกวงษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาว วรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นาย ชัยพร สุคันธี ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติ ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
 คู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
         – Download แบบหนังสือร้องเรียน
         – Download แบบหนังสืออุทธรณ์
         – Download แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร