สถิติการให้บริการงานทะเบียนและบัตร
     เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
     เดือน ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
     สถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม
     เดือน มีนาคม 2561 – กันยายน 2561
     เดือน ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562
    สถิติเรื่องร้องเรียน
     เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
     เดือน ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562