โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง ปราจีนบุรีประกอบด้วย

  • โรงเรียนเทศบาล 1 ( ปราจีนราษฎรร์รังสฤษฎ์ )
  • โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดหลวงปรีชากูล )
  • โรงเรียนเทศบาล 3 ( วัดแก้วพิจิตร )
  • โรงเรียนเทศบาล 4 ( อุดมวิทย์สมใจ )
  • โรงเรียนเทศบาล 5 ( บดินทร์เดชาประสิทธิ์ )
  • โรงเรียนเทศบาล 6 ( วัดศรีมงคล )