ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้การบริการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้
     สถานที่ตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 เวลาการให้บริการ เวลาทำการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.โทร0-3721-1028 fax 0-3721-2163 email: contact@prachincity.go.th

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นางสาว รัตนภร ขันโท ผู้ประกาศข่าว(พนักงานจ้าง)

นาย ประพล รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

นาย บุญลือ ถึกวงษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาว วรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นาย ชัยพร สุคันธี ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติ ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
 คู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
         – Download แบบหนังสือร้องเรียน
         – Download แบบหนังสืออุทธรณ์
         – Download แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
งบประมาณและแผนงาน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563 แก้ไขครั้งที่ 1/63
 ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบลเมืองปราจีนบรุี
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข(ครั้งที่ 1/2562)เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข(ครั้งที่ 2/2562)เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข(ครั้งที่ 3/2562)เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2562 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2562 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 5
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562
 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2561)
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.60 – 31 มี.ค.61)
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 เม.ย.60 – 31 ก.ย.61)
 ประกาศ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 เรื่อง
 ประกาศ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประกาศเทศบาลเรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ข้อมูลรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข(ครั้งที่ 1/2561)เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน2560)
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองปราจีนบุุรี
 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 3 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส